Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Mål

Delprojektet har til formål at udnytte det potentiale, som danske virksomheder har, for at generere en større omsætning i offshore olie og gas sektoren.

Da der er en række risikomomenter forbundet med udvindingen og behandlingen af den energi, der kan produceres offshore, stilles der en række krav, som virksomhederne, der leverer til sektoren, skal leve op til. Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, forsyningssikkerhed og sporbarhed er således konkrete krav, der skal kunne honoreres af de deltagende virksomheder. Konkret foregår dette via en række certificeringer og godkendelser, som virksomhedernes ledelses- og forretningssystemer skal kunne honorere.

Mange SMV’er leverer allerede i dag produkter og ydelser af høj kvalitet, men efterlever i mange tilfælde ikke kravene fra offshorebranchen. Derfor vil det være en strategisk beslutning, om den enkelte virksomhed målrettet søger ind i offshorebranchen, idet indtrængningsbarriererne er forholdsvis høje.

SMV’er har i mange tilfælde ikke ressourcerne til at igangsætte krævende strategiprocesser, (jvf. også ovenfor nævnte håndbog) hvorfor delprojektet vil sætte fokus på følgende forhold, der alle vil være med til at afhjælpe ovennævnte problemstilling:

I samarbejde med relevante partnere vil delprojektet analysere kravene i sektorens forskellige delbrancher indenfor offshore olie og gas branchen. Analysen vil munde ud i en oversigt over konkrete krav på forskellige områder.
Med udgangspunkt i analysen vil delprojektet i tæt samarbejde med de deltagende virksomheder, herunder akkrediteringsinstitutter, udvælge en række væsentlige indsatsområder, som der vil blive arbejdet videre med.

For hvert af indsatsområderne vil der blive lavet aftaler om udvikling af en række værktøjer, templates, vejledninger og skabeloner, der på en overskuelig måde søger at komme med hjælp og anbefalinger til virksomheder, der ønsker at bearbejde offshore olie og gas markedet.

Værktøjerne vil blive afprøvet i projektforløbet. Dette sker i et tæt samarbejde med leverandører, der allerede leverer til offshore olie og gas sektoren og med leverandører, der ønsker at bliver en del af sektoren via en række pilotprojekter.
Erfaringer fra pilotprojekterne vil blive analyseret i delprojektets styregruppe, og eventuelle tilrettelser vil blive foretaget og værktøjer, templates og best cases vil blive offentliggjort og forankret hos OCD i forlængelse af delprojektet.

Vi forventer således, at virksomheder i branchen tilføres ny viden, så der er mulighed for at øge aktiviteterne, ligesom vi endvidere forventer, at nye virksomheder/nye kompetencer får adgang til branchen, så delprojektet derved kan være med til at understøtte det overordnede projekts målsætning om 20.000 ansatte i offshorebranchen i 2020.