Kontakt   |   Søg 

  Offshore vindsektoren - forskning
  Offshore Supply
  Substitution af materialer offshore
  Rekruttering og profilering
  Koordinering af offshore uddannelser
  Hvad er Energi på havet    Nyheder    Aktiviteter    Presserum 
Intranet Sign in    
Nyheder
Aktiviteter
Projektbeskrivelse
Delprojektleder
Mål
Milepæle
Resultater

Projektbeskrivelse

Delprojektet ”Substitution af materialer offshore” har fokus på, hvordan offshorebranchen rent strategisk kan arbejde med nye innovative materia-ler på offshoreinstallationer. Virksomhederne i offshorebranchen vil være omdrejningspunkt i projektet, og vil sammen med Past Center Danmark (PCD), Offshore Center Danmark samt udvalgte plastproducenter søge at udvikle et strategisk grundlag for brug af nye materialer på offsho-reinstallationer.

I offshoreindustrien anvendes der store mængder stål til opførelse af diverse konstruktioner, idet ståls egenskaber er velkendte og veldokumen-terede. En ulempe ved stål er imidlertid dets vægt samt det faktum, at det korroderer.

På platforme offshore er der således et yderst korrosivt miljø. Det skyldes dels det stærkt saltholdige miljø og den megen transport af saltvand på platformene til køle- og renseformål. Det skyldes imidlertid også de meget aggressive og slidende medier der pumpes op fra undergrunden, samt de stoffer der bruges på platformen til produktionsprocessen.

Projektet kan kort skitseres, som følger:

  • For at få en systematisk afdækning af mulige materialer, vil der i projektperioden blive truffet materialevalg på baggrund af en konkret defineret materialevalgsprocedure.
  • Det udførte analysearbejde vil blive samlet i en rapport, som har det formål at afdække og beskrive status, hindringer og mulighe-der for brugen af plastmaterialer, hvilke plastmaterialer, der kan komme i betragtning til at erstatte traditionelle materialer.
  • Rapporten skal udmønte sig i forslag til fokusområde. De(t) endelige materialevalg, som det besluttes at arbejde videre med, fo-retages af PCD i samarbejde med de industrielle partnere, som er involverede enten som brugere eller som producenter.
  • Herefter følger beregning af komponenters konstruktion, udarbejdelse af modeller samt test- og installationsfaserne. Specielt mht. test og installationsfaserne vil der igen være et tæt samspil mellem PCD og de industrielle partnere i projektet.

Projektet vil således bidrage til at styrke konkurrencen i offshorebranchen gennem valg af nye innovative materialer med en række egenskaber, der medfører væsentlige besparelser i forhold til driften af platformene.